แผนยุทธศาสตร์
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2560-2564 เปิด
- แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 เปิด
- แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 เปิด