บุคลากรกองนโยบายและแผน

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านนโยบายและแผน

นางบุษบา กอศรีสกุล

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นายปรีชา เครือโสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพชรวรรณ หนูบ้านยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอรรณพ แก้วมะโน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเนตรรุ้ง อยู่เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญรัศม์ ทองใส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพิเชษฐพงษ์ ทองจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว นิจวรรณ สายงาม

พนักงานธุรการ